Candido Bido - Eating Watermelons, 1965

Candido Bido - Eating Watermelons, oil on canvas, 1965

Eating Watermelons, oil on canvas, 100x80 cms, completed in 1965

Candido Bido was born in Bonao in 1936, he died in 2011