Candido Bido - Woman in profile, 1984

Candido Bido - Woman in profile, acrylic on canvas, 1984

Woman in profile, acrylic on canvas, 60x75 cms, completed in 1984

Candido Bido was born in Bonao in 1936, he died in 2011