Candido Bido - Woman with a dove, 1979

Candido Bido - Woman with a dove, acrylic on canvas, 1979

Woman with a dove, oil and acrylic on canvas, 77 x 60 cms, completed in 1979

Candido Bido was born in Bonao in 1936, he died in 2011